Privacybeleid

Beleid inzake bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Algemmen

 1. Deze beleidslijnen over de bescherming van de privacy (‘Beleidslijnen over de bescherming van persoonsgegevens’) behandelen de manier waarop uw persoonsgegevens worden beheerd in het kader van uw contact met de diensten die Progress Consulting aanbiedt en met name het gebruik van onze website https://www.progressconsulting.be/.
 2. Het beheer is in handen van Progress Consulting (Bedrijf “UP Management SPRL”) volgens de geldende wettelijke bepalingen voor wat betreft de bescherming van gegevens.
 3. Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u deze beleidslijnen over de bescherming van persoonsgegevens aandachtig heeft gelezen en dat u deze zonder enig voorbehoud accepteert. Wij behouden ons het recht voor om op bepaalde tijdstippen wijzigingen aan te brengen aan deze beleidslijnen over de bescherming van persoonsgegevens zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijzigingen in deze beleidslijnen worden gecommuniceerd op de website. Bij aanvinken van het vakje‘Ik verklaar de beleidslijnen over de privacy te hebben gelezen en begrepen en stem er mee in. Ik stem in met het beheer van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de onderhavige beleidslijnen’,verklaart u dat u deze beleidslijnen over de privacy heeft gelezen en dat u ze accepteert. U verklaart dat u de reden(en) begrijpt waarom deze persoonsgegevens worden beheerd. U accepteert dat u door het verder gebruik ervan blijft instemmen. U kunt uw instemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar het adres admin@progressconsulting.be.

Gelieve te noteren dat wij cookies of gelijkaardige technologieën gebruiken, vooral op de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat terechtkomen, waaronder ook informatie met soms persoonsgegevens.

Wat behandelen wij en waarom

2.1 Persoonsgegevens 

In het kader van het gebruik van de website, behandelen wij persoonsgegevens die u aangaan. Deze persoonsgegevens zijn:

Bron Type Details Doel Wettelijke basis
Site Technische informatie over uw apparaat, informatie over uw surfgedrag, uw contactgegevens, de inhoud van de communicatie, metagegevens van de communicatie (vb.: gesprekspartner, datum en uur), uw voorkeuren voor wat betreft het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven, promoties, reclame, … IP-adres, gegevens over surfgedrag, locatie, besturingssysteem, technische specificaties, overige informatie. Hoeveel tijd u doorbrengt op een webpagina, welke linken worden aangeklikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u die bezoekt. Verbeteren van de surfervaring van de gebruiker op de website, antwoorden vragen van contactgegevens, u toelaten om de nieuwsbrief van Progress Consulting te ontvangen. Toestemming van de betrokken persoon, gegeven voor één of meerdere doeleinden.
Contact Uw contactgegevens, inhoud van de communicatie, metagegevens van de communicatie (vb.: gesprekspartner, datum en uur), alle andere persoonsgegevens die u met ons wenst te delen Contact opnemen met de verzender van een e-mail. Toestemming van de betrokken persoon, gegeven voor één of meerdere doeleinden.

2.2. De Klanten 

Indien u als klant van Progress Consulting een dienst afneemt (vb.: managementadvies, coaching, training… enz.), moeten wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u verzamelen. Progress Consulting heeft deze gegevens in principe enkel de coördinaten nodig van die personen in uw onderneming die verantwoordelijk zijn voor het contract dat u heeft met Progress Consulting om het beheer en de opvolging van uw dossier in goede banen te leiden. Dit zijn dan de gegevens die wij van u vragen:

 • Naam en voornaam
 • Onderneming
 • E-mail
 • Telefoonnummer (GSM)
 • Adres

Wij kunnen eveneens bijkomende informatie opslaan die door iemand in uw onderneming werd doorgegeven. Indien wij, om welke reden dan ook, meer gegevens wensen te verkrijgen die persoonsgebonden zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

2.3. Leveranciers / Onderaannemers 

Indien u leverancier of onderaannemer bent van Progress Consulting, moeten wij een beperkt aantal persoonsgevens van u verzamelen. Progress Consulting heeft in principe alleen de persoonsgegevens nodig van die persoon in uw onderneming die belast is met het beheer van het contract, voor het beheer en de opvolging van de diensten. Dit zijn dan de gegevens die wij van u vragen:

 • Naam en voornaam
 • Onderneming
 • E-mail
 • Telefoonnummer (GSM)
 • Adres

In sommige gevallen kunnen wij uw bankgegevens verzamelen om u te betalen indien uw bankrekening niet op naam van uw bedrijf staat. Wij kunnen ook bijkomende gegevens opslaan die door iemand in uw onderneming aan ons werden gecommuniceerd. Indien wij, om welke reden dan ook, meer gegevens wensen te verkrijgen die persoonsgebonden zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

2.4. Openbare / privépartners 

Indien u een openbare of een privépartner bent van Progress Consulting, moeten wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u verzamelen. Progress Consulting heeft in principe enkel persoonsgegevens nodig van die personen in uw organisatie/onderneming die belast zijn met de contacten tussen uw organisatie/onderneming en Progress Consulting om het beheer of de opvolging van onze samenwerking te regelen. Dit zijn dan de gegevens die wij van u vragen:

 • Naam en voornaam
 • Organisatie
 • E-mail
 • Telefoonnummer (mobiel)
 • Adres

In bepaalde gevallen kunnen wij ook bijkomende informatie opslaan die ons door een persoon in uw organisatie / onderneming werd meegedeeld. Indien wij, om welke reden dan ook, meer gegevens wensen te verkrijgen die persoonsgebonden zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

2.5. Kanditaten die inschrijven op een vacature:

In het kader van een vacature bij Progress Consulting, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Leeftijd / geboortedatum;
 • Rijksregisternummer;
 • Geslacht / gender;
 • Foto;
 • Burgerlijke staat;
 • Adresgegevens;
 • Opleiding;
 • Beroepservaring;
 • Immigratiestatuut (eventueel werkvergunning);
 • Nationaliteit/burgerschap/geboorteplaats;
 • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart;
 • Nummer van uw sociale zekerheid en andere fiscale gegevens;
 • Informatie over de diversiteit, waaronder ras of etnische origine, godsdienst of andere gelijkaardige geloofsovertuigingen en fysieke of mentale gezondheid, waaronder ook informatie met betrekking tot een handicap;
 • Inlichtingen over uw strafblad, indien nodig voor de vacature waar u voor postuleert;
 • Inlichtingen over uw huidig loon, uw pensioenreglement en andere sociale voordelen;
 • Informatie over interesses en behoeften voor wat betreft uw toekomstige betrekking;
 • Bijkomende informatie die u desgevallend kunt verstrekken;
 • Bijkomende informatie over uzelf die onze klanten of partners ons kunnen overmaken, of die we bij derde partijen vinden;
 • IP-adres.

Gelieve te noteren dat de bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens niet volledig is.

2.2 Normaal gesproken verkrijgen wij informatie met persoonsgegevens zoals hierboven vermeld rechtstreeks van uzelf. Naast de doeleinden hierboven vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken:

2.2.1 Om u informatie, producten en diensten te kunnen leveren die u vraagt, via de website, per e-mail, per telefoon, of via sociale media op een doeltreffende en gepersonaliseerde manier. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u onze Dienst te leveren. Voor direct-marketing doeleinden, dus om u communicatie te zenden zoals promoties, aanbiedingen en andere gerichte reclame van onze kant of van onze selecteerde partners. Noteer echter dat wij vooraleer zulke actie te starten om uw toestemming vragen.

2.2.2 Om statistische analyses te maken om onze dienst/website te verbeteren, of om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

2.2.3 Om de gegevens over te maken aan de financiële instelling of betaaldiensten opdat zij hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

2.2.4 Om de gegevens over te maken aan de politie of aan de rechterlijke macht als bewijs of indien er gerechtvaardigde verdenkingen zijn dat u betrokken was bij een onwettelijke handeling of een misdaad als bewijs aan de hand van uw inschrijving of uw gebruik van de dienst of de website.

2.2.5 Om derden te informeren in het geval van een eventuele fusie, acquisitie van / door afscheuring van een derde partij, zelfs als deze zich buiten de EU bevindt.

Indien en in het geval dat uw inschrijving of gebruik van de dienst/site kan worden aangezien als (a) een inbreuk op de voorwaarden of de rechten van intellectueel eigendom of van eender ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of de integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de dienst/website of van een van de onderliggende systemen van onze onderaannemers door een virus, Trojaans paard, spyware, malware of een andere vorm van kwalijke code, of (d) hatelijke, obscene, discriminerende, racistische, beledigende, kwaadwillige, kwetsende, ongepaste, of onwettelijke uitingen, behouden wij het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken om onze legitieme belangen te beschermen, of die van onze partners of derde partijen.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

Bezoek op onze internetpagina 

Wij kunnen bepaalde gegevens automatisch of verzamelen of vrijwillig die gegevens die u ons meedeelt om u te kunnen antwoorden.

Klanten / Leveranciers / Partners

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van u op twee manieren:

 • Indien u ons proactief contacteert, meestal per telefoon of per e-mail;
 • Door de tussenkomst van onze medewerkers / collega’s in het kader van hun opdracht.

In voorkomend geval en volgens de wettelijke basis en geldende reglementen kunnen wij meer informatie over u verkrijgen via:

 • Marktonderzoek gerealiseerd door derde partijen en analyse van online en offline media (onder eigen regie of door andere ondernemingen als tussenpersoon) ;
 • Openbare gegevensbanken.

Kandidaten die ingaan op een vacature

Wij verzamelen persoonsgegevens van kandidaten op drie manieren:

 • U deelt ons uw persoonsgegevens per brief of digitaal rechtstreeks mee;
 • Uw gegevens worden gecommuniceerd door andere bronnen zoals onze klanten, een plaatsingsbureau, een derde, een jobboard;
 • Tijdens uw bezoek aan onze internetsite (zie boven).

Aan wie geven wij uw gegevens door?

3.1 Wij werken regelmatig samen met onderaannemers om onze dienst/website aan te bieden. Dat gebeurt enkel met onderaannemers die onze toestemming hebben om uw persoonsgegevens te verwerken voor onze rekening en dit door middel van geschreven instructies van onze kant. Wij garanderen dat al de onderaannemers zorgvuldig werden geselecteerd en dat ze de nodige opleidingen hebben genoten om te waken over de veiligheid en het behoud van de integriteit van uw persoonsgegevens.

3.2 Wij kunnen ook geanonimiseerde of gebundelde gegevens doorgeven aan andere organisaties waarvan geacht wordt dat zij die gegevens gebruiken om de producten en diensten te verbeteren, maar ook om marketing, presentaties en de verkoop van goederen en diensten te personaliseren.

Waar vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats?

4.1 Wij kunnen uw anonieme en/of gebundelde persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de EU. Indien dit gebeurt, kijken wij er op toe dat de gepaste beschermingsmaatregelen worden genomen zodat de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgevens worden gewaarborgd en dat alle wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens waar u volgens de toepasselijke verplichte wetgeving aanspraak kunt op maken worden gerespecteerd.

Hoe verwerken wij de gegevens?

5.1 Wij doen er alles aan om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te realiseren zoals vermeld in de onderhavige privacy beleidslijnen. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, loyale en transparante manier verwerken. Wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt opdat de persoonsgegevens exact en up-to-date blijven.

5.2 Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken zoals vermeld in de onderhavige privacy beleidslijnen of tot op het moment waarop u uw instemming voor verwerking intrekt. Gelieve te noteren dat het intrekken van uw instemming tot gevolg kan hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van een deel of het geheel van onze diensten/website. Indien u ingeschreven was op onze nieuwsbrief en u uw abonnement opzegt, verwijderen wij uw persoonsgegevens, behalve indien een wettelijke of reglementaire verplichting of een juridisch of administratief bevel ons belet om dat te doen.

5.3 Wij zullen alle geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen om niet geautoriseerde toegang tot, diefstal of accidenteel verlies van en wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. De toegang door ons personeel of door personeel van onze onderaannemers gebeurt enkel op een ad-hoc basis, conform strikte verplichtingen inzake vertrouwelijkheid. U begrijpt echter dat veiligheid en bescherming onderworpen zijn aan bepaalde middelen die daarvoor ingezet worden en dat ze nooit helemaal kunnen gegarandeerd worden.

Uw rechten

6 .1 U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en verwerken. Aanvragen tot toegang en inzage die klaarblijkelijk worden gedaan om ons te schaden, zullen niet worden behandeld.

6.2 U heeft het recht om een gratis correctie te lagen aanbrengen van al uw persoonsgegevens die eventueel onjuist zijn. Een aanvraag tot correctie moet het bewijs bevatten dat de gegevens die u wenst te corrigeren wel degelijk onjuist zijn.

6.3 U heeft het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar het privacy e-mail adres.

6.4 U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien ze niet meer nodig zijn in het licht van de in deze privacy beleidslijnen vermelde doeleinden of indien u uw toestemming intrekt voor hun verwerking. U dient daarbij te weten dat iedere aanvraag om verwijdering van persoonsgegevens zal onderzocht worden met betrekking tot de wettelijke of reglementaire verplichtingen, of met betrekking tot administratieve of juridische bevelen die een verwijdering tegenspreken.

6.5 In plaats van verwijdering kunt u eveneens vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien en wanneer (a) u de correctheid in twijfel trekt, (b) de verwerking onwettelijk is of (c) de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de vermelde doeleinden, maar dat u ze nodig heeft tijdens uw verdediging in een juridische procedure.

6.6 U heeft het recht uzelf te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens indien u kunt bewijzen dat u ernstige redenen heeft met betrekking tot omstandigheden die uw verzet rechtvaardigen. Echter, indien de verwerking van persoonsgegevens kan gekwalificeerd worden als direct marketing, heeft u het recht om uzelf gratis en zonder rechtvaardiging te verzetten tot het gebruik van de persoonsgegevens.

6.7 Indien u een aanvraag wenst in te dienen om een of meerdere van de hierboven vermelde rechten te laten uitvoeren, kunt u een e-mail sturen naar het adres admin@progressconsulting.be. De aanvraag moet duidelijk vermelden welk recht u wilt laten uitvoeren en in voorkomend geval de beweegredenen van de aanvraag. De aanvraag moet eveneens worden gedateerd en ondertekend en vergezeld zijn van een gescande kopie van uw identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt.

6.8 Wij zullen uw aanvraag snel bevestigen. Indien ze geldig is, zullen wij er zo spoedig mogelijk gevolg aan geven, ten laatste binnen de dertig (30) dagen volgend op de datum waarop de aanvraag werd ontvangen.

6.9 Indien u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds contacteren via het e-mail adres admin@progressconsulting.be. Indien ons antwoord u geen oplossing lijkt, staat het u vrij om een klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie die over de bescherming van de persoonsgegevens gaat.

6.10 Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van een contract en geautomatiseerd plaats vindt, heeft u het recht om de persoonsgegevens over uzelf te ontvangen in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen en dat interoperabel is, en indien zulks mogelijk blijkt, heeft u het recht om deze gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere dienstenaanbieder.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens en de verwerking ervan, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be.

Pressestraat, 35, 1000 Brussel.

Wij staan ook open voor alle opmerkingen die u wenst te maken met betrekking tot het respect voor uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.