Algemene voorwaarden

Privacy en vertrouwelijkheidsbeleid

VOORSTELLING – DEFINITIES

De Dienstverlener: UP MANAGEMENT bvba, met maatschappelijke zetel in Rue Henri Vieuxtemps 33, 4000 Luik (KBO: 0478 023 027.) (e-mail: info@progressconsulting.be), die actief is onder de handelsnaam PROGRESS CONSULTING.

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Website: de website www.progressconsulting.be (of de bijbehorende applicatie)
 • Gebruiker: Elke persoon die de website gebruikt, of het nu gaat om een consument of een professional
 • Klant: elke entiteit die een commerciële relatie heeft met de Dienstverlener
 • Elektronisch Apparaat: mobiele telefoon, tablet, computer of elk ander elektronisch apparaat met de minimaal vereiste configuratie en voldoende beschikbaar geheugen waarop de Gebruiker de Website raadpleegt, downloadt en/of gebruikt

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van de Website, voor welk doel en in welke hoedanigheid dan ook, impliceert als essentiële en bepalende voorwaarde de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, die als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van alle andere, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

DOEL EN REGISTRATIE

De Dienstverlener stelt de Gebruiker een website en/of applicatie ter beschikking, met name voor face-to-face en online training. Enkel wettelijk bevoegde Gebruikers mogen zich registreren en de Website gebruiken.

Om de Website te gebruiken moet de Gebruiker toegang hebben tot internet en moet hij zich registreren (met name via e-mail en wachtwoord) om toegang tot bepaalde functies te krijgen. Het is mogelijk dat de Gebruiker voor bepaalde functies van de Website de vereiste applicatie en/of software op zijn Elektronisch Apparaat moet downloaden.

De Website is in twee delen onderverdeeld: het ene deel is toegankelijk voor iedereen, het andere deel is enkel toegankelijk voor betalende gebruikers. Na registratie beschikt elke Gebruiker over een persoonlijke ruimte die enkel toegankelijk is via een gebruikersnaam en wachtwoord, met daarin de historiek van zijn gesprekken, de verstuurde informatie, etc.

De Gebruiker moet de Dienstverlener toegang verschaffen tot verschillende functies van zijn Elektronisch Apparaat, waaronder de camera, en kan meldingen van de Dienstverlener ontvangen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is voor alle Gebruikers verboden om de Website te misbruiken en/of om er volgende inhoud op te publiceren:

 • Pornografische inhoud, inhoud van seksuele aard of inhoud die in strijd is met de goede zeden
 • Inhoud die software bevat die de belangen en rechten van de Gebruikers kan schaden
 • Inhoud die persoonlijke informatie van derden bevat
 • Inhoud die aanzet tot of deel uitmaakt van verboden activiteiten
 • Inhoud die de werking van de Website schaadt
 • Discriminerende inhoud die op basis van eender welke criteria de belangen van bepaalde personen kan beledigen of schaden
 • Inhoud die een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen en schadevergoeding te eisen van de Gebruikers die deze minimumcriteria en de toepasselijke wettelijke verplichtingen niet naleven.

AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. De Dienstverlener kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de interactie tussen de Website en het Elektronisch Apparaat van de Gebruiker. De Gebruiker downloadt en gebruikt de Website (en de bijbehorende functies en diensten) op eigen risico. De Dienstverlener biedt de Website aan zoals deze is, met al zijn onvolkomenheden en volgens zijn beschikbaarheid. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de IT- en telecommunicatiesystemen niet vrij zijn van fouten en dat het mogelijk is dat de dienstverlening wordt onderbroken. De Dienstverlener kan niet garanderen dat de Website ononderbroken, soepel, veilig of foutloos zal werken. De Dienstverlener kan niet garanderen dat de gegevensoverdracht via de Website of andere telecommunicatiesystemen niet door derden wordt gecontroleerd, geregistreerd of verstoord. De Dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van defecten, storingen, oneigenlijk gebruik van de Website, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van de Dienstverlener, zijn werknemers of agenten.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via de Website doorgeeft en voor de gevolgen daarvan. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die de Gebruiker bij het aanmaken van zijn account verstrekt en/of voor alle andere informatie die de Gebruiker via de Website codeert en/of communiceert. De Dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid af in geval van verlies en/of bekendmaking aan derden van informatie die de Gebruiker via de Website heeft verstrekt.

In het bijzonder herinnert de Dienstverlener eraan dat hij de capaciteit van de Gebruikers (vanuit juridisch en/of financieel standpunt) niet kan controleren. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar hij een hyperlink biedt, in het bijzonder wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, noch voor de inhoud die door derden op de Website wordt gepubliceerd. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de teksten en foto’s die op de Website worden gebruikt.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade (bedrijfsonderbreking, verlies van winst, verlies van kansen…) van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van de Website of van zijn diensten, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van zijn kant, van zijn werknemers of agenten.

In geval van een vordering tegen de Dienstverlener door een derde ten gevolge van schending van diens rechten door de Gebruiker, moet deze laatste de Dienstverlener vrijwaren en schadeloos stellen, met name door het dragen van alle kosten van gerechtelijke procedures waarbij de Dienstverlener betrokken is in het kader van deze vordering, inclusief de advocaatskosten, op voorwaarde dat de Gebruiker daadwerkelijk een fout en/of nalatigheid, zelfs een lichte, tegenover de derde heeft begaan. In geval van een procedure moet de Gebruiker te goeder trouw meewerken en alle informatie verstrekken aan de Dienstverlener die nodig is om de grondslag van zijn vordering te controleren.

De regels betreffende de consumentenbescherming zijn van toepassing binnen de relaties tussen de Dienstverlener en een consument. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan niet verder worden uitgebreid dan de wettelijke bepalingen voorzien in de wet (Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van Economisch Recht).

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat werd betaald voor de bestelling die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van de Dienstverlener.

KLACHT

In geval van klachten betreffende de werking van de Website moet de Gebruiker binnen de maand volgend op de vaststelling van het defect, een e-mail naar de Dienstverlener sturen. De term KLACHT moet in hoofdletters in het onderwerp van de e-mail vermeld staan. Het probleem moet klaar en duidelijk omschreven worden en de datum waarop het probleem zich voordeed (of werd vastgesteld) moet vermeld worden.

De Dienstverlener zal alles doen wat hij kan om de meegedeelde problemen zo snel mogelijk op te lossen. Dit is een middelenverbintenis van de Dienstverlener.

PRIVACY

Deze bepalingen respecteren de persoonlijke levenssfeer van de Consument, conform de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en andere bindende bepalingen van het Belgische recht ter zake.

De Dienstverlener is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevensverwerking.

De aan de Dienstverlener verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor diens klantenbeheer, waaronder met name het gebruik van de gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden (directe marketing). De Gebruiker kan zich gratis en op aanvraag verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden (directe marketing). De Gebruiker kan op elk ogenblik vragen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, zijn account te deactiveren en/of de verwijdering ervan te vragen door een specifieke aanvraag hiervoor te versturen naar de Dienstverlener. De Dienstverlener kan een registratie ook weigeren of een account wissen zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

De volledige informatie betreffende het beheer van persoonsgegevens is °hier° beschikbaar.

RECHTEN VAN DERDEN

De Dienstverlener heeft bepaalde inhoud van derden verworven en publiceert deze inhoud, de derden blijven de enige eigenaars van de rechten op deze inhoud. De Gebruiker mag deze inhoud enkel voor zijn persoonlijk gebruik bekijken en gebruiken. Elk ander gebruik is verboden.

Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming is het verboden om inhoud van de Website te downloaden, te reproduceren, te wijzigen, te bewerken, etc.

Het is eveneens voor alle Gebruikers verboden om inhoud op de Website te publiceren waarvan zij niet over de rechten bezitten.

DUUR VAN HET CONTRACT

De Klant kan op elk ogenblik vragen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, zijn account te deactiveren en/of de verwijdering ervan te vragen door een specifieke aanvraag hiervoor te versturen naar de Dienstverlener. In dat geval wordt zijn account gedeactiveerd en verliest hij alle gegevens die er waren opgeslagen. Zijn gebruikersnaam en wachtwoord zullen niet meer geldig zijn.

Indien een contract werd afgesloten tussen de Dienstverlener en een klant, dan gelden naast de Algemene Voorwaarden de specifieke regels die in het contract zijn vermeld.

VERTROUWELIJKHEID

Om de Website te gebruiken moet de Gebruiker beschikken over toegang tot het internet. Om de Website te gebruiken kan het vereist zijn toegang te verlenen tot verschillende functies van het Elektronisch Apparaat en meldingen te ontvangen.

Om alle functies van de Website te kunnen gebruiken moet de Gebruiker persoonsgegevens coderen (naam, voornaam, e-mail, etc.) en een klantenaccount aanmaken. De Dienstverlener ziet erop toe om de grootste vertrouwelijkheid te garanderen tijdens de overdracht van gegevens die via de Website werden verstrekt (middelenverbintenis). Toch moet elke Gebruiker, om zijn klantenaccount en zijn gegevens te beschermen, toezien op de bescherming van zijn account tegen frauduleus gebruik. Deze bescherming impliceert met name een voldoende sterk en strikt vertrouwelijk wachtwoord. De Gebruiker moet elk frauduleus gebruik van zijn account zo snel mogelijk melden aan de Dienstverlener.

De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de juistheid van de informatie die via zijn klantenaccount wordt doorgegeven. Door de Website te gebruiken aanvaardt de Gebruiker dat de Dienstverlener de verstrekte informatie gebruikt in het kader van zijn opdracht.

VARIA

De ongeldigheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden en leidt niet tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Dienstverlener behoudt de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen, mits hij de Gebruiker hiervan op de hoogte brengt. De Dienstverlener zal de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail, via een melding op de Website of via elk ander middel dat door de Dienstverlener werd ingevoerd. De Gebruiker wordt uitgenodigd om akkoord te gaan met deze nieuwe algemene voorwaarden. Gaat de Gebruiker hier niet mee akkoord, dan wordt hij verzocht de Website niet langer te gebruiken. De nieuwe algemene voorwaarden worden van kracht 30 (dertig) dagen na kennisgeving ervan aan de Gebruiker.

Verzuim of vertraging van de Dienstverlener in de uitoefening van een recht uit de Algemene Voorwaarden kan niet beschouwd worden als afstand van dat recht of kan niet leiden tot verlies van dat recht.

De Dienstverlener blijft de enige en unieke eigenaar van de Website en van alle rechten die eruit voortvloeien, waaronder de rechten van intellectuele eigendom. De Gebruikers beschikken enkel over een licentie die beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar is om de Website te gebruiken. De Dienstverlener kan zijn rechten en plichten, geheel of gedeeltelijk, op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving afstaan, overdragen of op een andere manier vervreemden. Deze overdracht mag de Gebruikers niet schaden.

Alle inhoud van de Website (inclusief de teksten, foto’s, etc.) is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Deze elementen zijn eigendom van de Dienstverlener of andere derden met wie de Dienstverlener overeenkomsten heeft afgesloten. Bijgevolg is elke kopie, publicatie, reproductie of andere exploitatie, inbreuk in eender welke vorm, verboden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Dienstverlener. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDHEID

De relaties tussen de partijen worden geregeld door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik, bevoegd. De procedure zal in het Frans verlopen.

This site is registered on wpml.org as a development site.